Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují pravidla ochrany osobních údajů uživatelů webových stránek https://www.tikka.cz („Webové stránky“), provozovaných společností GOLDEN TIKKA s.r.o., se sídlem Na Křenkově 392/4, 154 00 Praha 5 – Slivenec, IČO: 282 29 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133932 („Správce“ nebo „My“). Tato pravidla nečiní Správce odpovědným za uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které je na jeho Webových stránkách odkazováno.

Ochrana osobních údajů

Společnost GOLDEN TIKKA s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků Webových stránek („Zákazníci“ nebo „Vy“) a vůči nim vystupuje jako Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Cílem tohoto dokumentu je informovat Zákazníky o způsobu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníků a k těmto účelům:

i. poskytování restauračních, hostinských a souvisejících služeb (plnění smlouvy);
ii. plnění účetních, daňových a jiných právních povinností uložených právními předpisy; a
iii. zajištění právem chráněných zájmů Správce (obrana nároků u soudů, řádné fungování webu, správa webového formuláře rezervací a zpracování odpovědí).

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem je v uvedených případech postupně (i) nezbytnost zpracování pro plnění povinností ze smlouvy, (ii) plnění právní povinnosti Správce a dále (iii) oprávněný zájem Správce spočívající v ochraně jeho zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) a f) GDPR.

Předávání osobních údajů

V nezbytně nutné míře se na zpracování též podílejí zpracovatelé jako poskytovatelé účetních, marketingových a IT služeb, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Na základě zákona též můžeme být povinni Vaše osobní údaje předat třetím osobám, zejména státním orgánům.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

Práva v rámci ochrany osobních údajů

Máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména:

a. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
b. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
c. právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
d. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
e. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
f. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracování souborů cookies

Naše Webové stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejímu správnému fungování (technické cookies), zjednodušují užívání našich webových stránek (funkční cookies), a zapamatovávají si Vaše preference (analytické cookies).

Analytické cookies nám pomáhají zlepšit fungování Webových stránek s ohledem na Vaše preference. Veškeré takto získané údaje jsou v anonymní podobě, přesto však dokážou individualizovat jednotlivce a přiřadit k němu jeho preference.

Získané poznatky používáme i pro reklamní účely, kdy Vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách

Cookies zpracováváme na základě souhlasu, který jste udělili ve Vašem prohlížeči. Pokud chcete některé již nashromážděné cookies vymazat nebo chcete omezit či zakázat jejich zpracování, stačí změnit nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

Kontaktování správce osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat Správce, a to písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Správce, na e-mailové adrese: katerinska@tikka.cz a dále na tel.: +420 224 241 181.